Documents de centre

A continuació podeu consultar diferents documents oficials del centre.

 • Projecte educatiu del centre (PDF, 931 kB)

  Presentació resum del PEC (PDF, 277 kB)
  El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.
  • Projecte lingüístic del centre (PDF, 641 kB)
   El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu.
 • Normes d’organització i funcionament del centre (PDF, 2 MB)
  Les NOFC apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’adoptin per fer possible, en el dia a dia del centre, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC i en la PGC.
 • Projecte de convivència (PDF, 1,6 MB)
  El Projecte de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora de la convivència i recull les intervencions que el centre desenvolupa, per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes, amb l’objectiu de crear una atmosfera de treball i una convivència segura i saludable.
 • Imports acordats sobre aportacions voluntàries (PDF, 44 kB)
  Imports acordats pel Consell Escolar sobre les aportacions voluntàries de les famílies per material escolar i per activitats complementàries.

Última actualització: