Estratègia Digital – 🛠️ En construcció

Diagnosi

Per fer la diagnosi, la comissió digital del centre ha utilitzat quatre recursos:

  • Enquesta (eina SELFIE) al professorat i a l’alumnat. La participació per part de la direcció del centre va ser d’un 100% i un 84% del professorat. En el cas de l’alumnat van participar un 95% de l’alumnat a partir de 4t de primària. 
  • Qüestionari realitzat a les famílies
  • Anàlisi del Pla TAC (Tecnologia per a l’Aprenentatge i el Coneixement) del centre.
  • Sistema d’indicadors que el centre ja recull anualment.

Analitzats els resultats de la SELFIE, el centre té molt bona puntuació en lideratge, infraestructura i equips, desenvolupament professional continu, suports i recursos pedagògics i competències digitals de l’alumnat. Els resultats són desiguals segons el grup preguntat, tant en la col·laboració i xarxes, com pedagogia implementació a l’aula i les pràctiques d’avaluació. Per tant, falten recursos econòmics, hi ha un suport tècnic limitat i al professorat li manca temps per poder treballar les tecnologies digitals i desenvolupar material. 

Des de les famílies, es valora molt positivament la comunicació en l’àmbit digital (correus electrònics, informes d’avaluació digitals, convocatòries de reunions, festes,…). Hi ha un alt seguiment de les xarxes socials i la web del centre. 

Objectius i temporització

Planificació i seguiment

Avaluació i millora

Per tal d’avaluar la implementació de l’Estratègia Digital, a final de cada curs es reunirà la comissió digital i valorarà l’assoliment dels criteris dels indicadors de les activitats i dels objectius.

Cada responsable farà una exposició del que s’ha assolit i del que no s’ha assolit, i exposarà les propostes de millora. A partir d’aquí, la comissió modificarà l’EDC pel que queda de temps d’implementació, i si s’escau, s’actualitzarà el full de càlcul de seguiment de l’EDC. Com a cada trobada de la comissió, es redactarà l’acta amb els acords presos.

A final de curs, es presentaran al Claustre i al Consell Escolar tant les tasques acomplertes des de la Comissió Digital durant el curs com les planificades pels cursos vinent en el marc de l’Estratègia Digital de Centre.

Aquesta avaluació quedarà recollida en la Memòria Anual de cada curs escolar.