Projectes d’aula

El treball per projectes consisteix en fer projectes globalitzats que inclouen continguts de diferents àmbits. Aquesta metodologia ajuda als alumnes a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir, els implica en els aprenentatges i, el més important, aconsegueixen un aprenentatge significatiu.

El treball per projectes, tal com diu Nati Bergadà Bofill, té una sèrie d’avantatges:

 • Fomenta l’autonomia dels infants. Aprenen a ser competents i a resoldre els reptes que se’ls plantegen.
 • Els infants són actius en el seu procés d’aprenentatges. S’impliquen en el que estan treballant i són ells els que guien el seu aprenentatge.
 • Afavoreix l’aprenentatge significatiu. Els infants van encaixant els continguts formant una xarxa de continguts.
 • Propicia el treball interdisciplinari ja que permet adquirir coneixements de les diferents àrees educatives.
 • Permet atendre la diversitat que ens trobem a les aules: flexibilitat en el ritme de treball, en les metodologies, els continguts, …
 • Utilitza les noves tecnologies. Fent recerca milloren molt  la competència digital.
 • Propicia un ambient d’aula en el que es treballen valors molt importants com el respecte, la tolerància, la solidaritat i el treball en equip.
 • Mestres i infants treballen conjuntament formant equip per resoldre els reptes que se’ls van plantejant. Milloren capacitats com la resolució de problemes i l’organització de les tasques.
 • Afavoreix l’aprenentatge participatiu i potencia el treball cooperatiu. Es dóna molta importància al treball en grup i a la col·laboració, ja que és en aquestes situacions d’aprenentatge on els infants poden aprendre els uns dels altres.
 • Els infants estan motivats ja que aquesta metodologia dóna l’oportunitat que ells escullin què volen treballar i què els interessa. Això fa que tot el que aprenen tingui un significat per a ells.
 • Permet que els infants connectin amb la realitat, més enllà dels llibres de text o de les classes magistrals. Els preparen per la vida real.
 • L’infant aprèn a pensar, cercar informació i investigar. No a memoritzar i adquirir de forma mecànica continguts.
 • Potencia habilitats socials com saber estar, saber esperar, saber escoltar, saber debatre, saber relacionar-se amb els altres
 • Afavoreix la confiança i l’autoestima dels infants. Els nens se senten orgullosos en veure que han superat un repte.

Exerciten el mètode científic ja que fan hipòtesis, les contrasten i finalment n’extreuen conclusions.

D’aquesta manera potenciem totes les competències bàsiques, especialment la d’aprendre a aprendre i la d’autonomia i iniciativa personal. A més, permet assolir la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic la del tractament de la informació i competència digital.


Projectes singulars, projectes d’escola