Consell escolar

Podeu consultar les informacions i els acords presos en cada plenari del Consell Escolar aquí:

Composició actual

Sra. Montserrat Fuster QuintanaDirecció (presidència)
Sra. Joana Usero CazorlaCap d’estudis
Sr. Albert Bassa BerenguelRepresentant Ajuntament
Sra. Noèlia Leiro BartolíRepresentant sector mestres
Sra. Begoña Arza MunienteRepresentant sector mestres
Sra. Mònica Noguera PlajaRepresentant sector mestres
Sra. Sònia Usero CazorlaRepresentant sector mestres
Sr. Aleix Vidal GayaRepresentant sector mestres
Sra. Núria Espinasa GallemíRepresentant sector pares i mares
Sra. Guadalupe Sánchez CarmonaRepresentant sector pares i mares
Sra. Esther González SánchezRepresentant sector pares i mares
Sr. Joan Gómez Cubo Representant sector pares i mares
Sra. Marta Tolrà CrosRepresentant sector pares i mares (AMPA)
Sra. Meritxell Sánchez SagreraRepresentant sector PAS
Sra. Marga Canet GrauSecretaria (sense vot)

Funcions del consell escolar dels centres públics:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.