Consell escolar

Podeu consultar les informacions i els acords presos en cada plenari del Consell Escolar aquí:

Composició actual

Sra. Marga CanetDirecció (presidència)
Sra. Joana UseroCap d’estudis
Sra. Raquel VilardebóRepresentant Ajuntament
Sra. Noèlia LeiroRepresentant sector mestres
Sra. Begoña ArzaRepresentant sector mestres
Sra. Mònica NogueraRepresentant sector mestres
Sra. Lídia ArjonaRepresentant sector mestres
Sra. Raquel TorresRepresentant sector mestres
Sra. Núria EspinasaRepresentant sector pares i mares
Sra. Guadalupe SánchezRepresentant sector pares i mares
Sra. Núria AltimiresRepresentant sector pares i mares
Sr. Joan GómezRepresentant sector pares i mares
Sra. Marta TolràRepresentant sector pares i mares (AMPA)
Sra. Meritxell SánchezRepresentant sector PAS
Sra. Montse FusterSecretaria (sense vot)

Funcions del consell escolar dels centres públics:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.