Learning by doing

L’aprenentatge de l’anglès està enfocat a maximitzar i prioritzar la comprensió i l’expressió oral amb la finalitat de comunicar-nos. Es busca que els alumnes aprenguin la llengua utilitzant-la, interaccionant, establint i creant conversa.

Treballem la competència comunicativa en anglès introduint aquesta llengua a P3 realitzant la psicomotricitat en llengua anglesa durant tot el parvulari; amb l’objectiu d’assentar una bona base a Primària.

Partim de la base que la llengua s’aprèn quan es fa servir dins un context significatiu. S’aprèn a partir de la realització d’intercanvis comunicatius, mitjançant processos d’imitació i creació. Per tal que es desenvolupi la comprensió oral i assumeixin aquesta llengua com una forma més de comunicar-se, treballem l’anglès al cicle inicial i mitjà mitjançant històries, dramatitzacions, jocs, activitats de resposta física, enquestes, sempre amb tòpics propers als alumnes i intentant incorporar els seus interessos

El projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera) o CLIL (Content Language Integrated Learning) potencia la pràctica dels coneixements d’una llengua estrangera alhora que s’aprenen continguts no lingüístics. Al cicle superior incorporem, mitjançant el projecte AICLE, la llengua anglesa en els continguts de medi. Aquest projecte suposa  una integració curricular que té com a objectiu millorar la competència lingüística, fomentar l’autonomia i la iniciativa personal, desenvolupar la competència cultural i artística, i aprendre a aprendre. Es dona importància a  la resolució de problemes i a saber fer les coses en una altra llengua fet que fa que augmenti la motivació dels alumnes i la seguretat en ells mateixos. Estan sempre presents les quatre habilitats lingüístiques: escoltar, llegir, parlar i escriure.  Assegurem que el “input” oral i escrit sigui ric i comprensiu i treballem l’expressió escrita a partir de la llengua i els textos treballats prèviament oralment.


Projectes singulars, projectes d’escola