Cultura digital – 🛠️ En construcció

En aquest espai es recullen els apartats de l’estratègia digital de centre ja implementats, així com la gestió diària de l’organització digital de l’escola: les accions que ja tenim consolidades, plans desenvolupats, procediments, normatives, protocols, etc. Es recopila aquí per poder-ho trobar de manera fàcil i àgil.

 Els elements marcats amb un cadenat són d’accés restringit.

Competència digital de l’alumnat

Els alumnes assoleixen la competència digital mitjançant les diferents situacions d’aprenentatge dissenyades a cada nivell, des d’Educació Infantil fins Educació Primària. S’estableix una gradació orientativa de l’assoliment de la competència digital a cada nivell, es fan propostes d’orientacions dels continguts digitals a treballar des de cada àmbit per a cada nivell de totes les etapes educatives, i es dissenyen orientacions per a la creació d’instruments d’avaluació de l’assoliment de la competència digital per a cada nivell, per tal de poder fer una avaluació transversal de l’assoliment de la competència digital en tots els àmbits.

Serveis digitals

A l’escola utilitzem diversos serveis digitals, siguin propis o de tercers, allotjats a servidors del centre o externs. Alguns estan vinculats a unes condicions d’ús que aproven els mateixos usuaris o els seus tutors legals en iniciar el curs. A continuació s’enumeren en un llistat exhaustiu:

Àmbit alumnat

Àmbit famílies

 • Eines de Google Workspace
 • Servei TPVEscola
  • Pagaments de material i activitats
  • Signatura d’autoritzacions

Àmbit docent

Acolliment digital

Per tal de fer un acompanyament en tots els serveis i eines digitals que es troben els diferents membres de la comunitat educativa en arribar al centre, s’estableixen una sèrie de documents i instruccions:

Àmbit alumnat

Incrustació pdf guia, seguit del llistat d’altres documents.

 • Carta compromís d’ús dels Chromebooks (3r i 4t)
 • Carta usuari propi a 4t
 • Carta avís funda Chromebooks a 5è
 • Carta cessió ús Chromebooks a 5è
 • Carta cessió ús Chromebooks a 6è

Àmbit famílies

Incrustació pdf guia, seguit del llistat d’altres documents.

 • Carta d’usuari família
 • Carta usuari TPV
 • Llistat d’autoritzacions
  • Cessió drets d’imatge
  • Ús eines digitals

Àmbit docent

Incrustació pdf guia, seguit del llistat d’altres documents.

 • Carta usuari docent
 • Instruccions d’ús WordPress (web escola)
 • Instruccions d’ús impressora pròpia
 • Instruccions d’ús servei impressió CTTI
 • Infografia resum organització unitats compartides
 • Full resum drets d’imatge i privadesa
 • Cessió drets d’imatge pròpia
 • Autorització ús eines digitals

Comunicació amb la comunitat educativa

Text introductori i explicatiu.

Incloure disseny de la comunicació digital famílies-centre (tutors, professorat, direcció…), alumnat-professorat i entre el mateix professorat.

Incloure portals web i xarxes socials del centre, i objectiu d’ús de cadascun d’ells.

Acords i protocols de centre

Àmbit alumnat

Referències als acords i protocols reflectits a les NOFC i altres documents pel que fa a l’àmbit digital (ús de mòbils al centre, ús de l’EVA, revisió i utilització d’aplicacions al núvol, etc.)

Àmbit famílies

Referències als acords i protocols reflectits a les NOFC i altres documents pel que fa a l’àmbit digital:

 • Acord pel que fa a l’horari de desconnexió digital
 • Protocol d’alta d’usuaris (procés automatitzat)
 • Protocol de restabliment de contrasenya

Àmbit docent

Referències als acords i protocols reflectits a les NOFC i altres documents pel que fa a l’àmbit digital:

 • Acord pel que fa a l’horari de desconnexió digital
 • Protocol d’alta d’usuaris
  • Creació del compte
  • Inclusió a la llista de distribució
  • Compartició dels calendaris d’escola
  • Permisos específics unitats compartides
  • Alta al WordPress
 • Protocol lliurament de portàtil docent
  • Compromís d’ús en cessió
 • Acords pel que fa a l’ús d’aplicacions de tercers amb usuari corporatiu (Geogebra, Canva…)
 • Protocol de permisos a usuaris XTEC en baixes de curta durada.

Gestió digital especialitzada

 • Recull de serveis web en ús per l’escola, amb els usuaris i contrasenyes corresponents (xarxes socials, Spotify, Soundcloud, Issuu, Vimeo, etc)
 • Instruccions gestió INDIC i IDI
 • Instruccions gestió PAUTIC i preventiu
 • Polítiques aplicades a Chromebooks i usuaris des de la consola
 • Organització unitat compartida de comunicació.
 • Procés d’edició de la revista
  • Scribus
 • Imatge gràfica corporativa
  • Colors
  • Tipografies
  • Logotips
  • Plantilles presentacions
 • Instruccions equip de ràdio
 • Instruccions d’ús de la megafonia
 • Automatització d’avisos a Telegram
 • Instruccions equip de so, llum i projecció de teatre
 • Instruccions d’ús de la megafonia