En Pol ens parla dels esports

En Pol ens va fer una exposició oral molt interessant sobre els esports. Super Pol!