Documents de centre

A continuació podeu consultar diferents documents oficials de centre, així com baixar autoritzacions i altres fulls per emplenar.

 • Projecte educatiu del centre (PDF, 931 KB) – Presentació resum del PEC (PDF, 277 KB)
  El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

  • Projecte lingüístic del centre (PDF, 641 KB)
   El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu.
 • Normes d’organització i funcionament del centre (PDF, 2 MB)
  Les NOFC apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’adoptin per fer possible, en el dia a dia del centre, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC i en la PGC.
 • Carta de compromís educatiu (PDF, 122 KB)
  La carta de compromís és el document on s’expressen les condicions per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives en forma d’acord família-escola.
 • Imports acordats sobre aportacions voluntàries (PDF, 117 KB)
  Imports acordats pel Consell Escolar sobre les aportacions voluntàries de les famílies per material escolar i per activitats complementàries.
 • Liquidació pressupost 2019 (PDF, 124 KB)
 • Pressupost 2020 (PDF, 16 KB)