Consell Escolar

Podeu consultar les informacions i els acords presos en cada plenari del Consell Escolar aquí:

Acords i informacions del Consell Escolar

 

Composició actual:

Sra. Montserrat Fuster Quintana Direcció (presidència)
Sra. Joana Usero Cazorla Cap d’estudis
Sr. Albert Bassa Berenguel Representant Ajuntament
Sra. Noèlia Leiro Bartolí Representant sector mestres
Sra. Carme Ceacero Rodríguez Representant sector mestres
Sra. Raquel Torres Ortega Representant sector mestres
Sra. Sònia Usero Cazorla Representant sector mestres
Sra. Marta Pou Serras Representant sector mestres
Sra. Meritxell Fabra Quintana Representant sector pares i mares
Sra. Guadalupe Sánchez Carmona Representant sector pares i mares
Sra. Esther González Sánchez Representant sector pares i mares
Sra. Astrid Oliver Altimira Representant sector pares i mares
Sra. Laia Llistuella Aragó Representant sector pares i mares (AMPA)
Sra. Marta Indiano Navarrete Representant sector PAS
Sra. Marga Canet Grau Secretaria (sense vot)

Funcions del consell escolar dels centres públics:

 1. Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 2. Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 3. Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 4. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 5. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 6. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 7. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 8. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 9. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 10. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 11. Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Funcions del consell escolar dels centres públics fins al curs 2013-2014:

 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 3. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 4. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 5. Aprovar la carta de compromís educatiu.
 6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 7. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 10. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.